КАРАКТЕРИСТИКИ

 • Минимален износ на вложување: 50 ЕУР
 • Рок на орочување: 13, 24 и 36 месеци
 • Исплата на камата: на крајот од периодот на доспевање или месечно
 • Тип на каматна стапка:
  • Фиксна за периодот на орочување на 13 и 24 месеци
  • Варијабилна на 36 месеци
 • Метод на пресметка на камата: пропорционален (28-31/365-366)
 • Без делумни исплати и уплати од/на депозитот пред истекот на датумот на доспевање
 • Депозитот не се реорочува автоматски по истекот на периодот на орочување.
 • При предвремено раскинување на депозитот, банката пресметува камата по видување според Одлуката за каматни стапки на Банката.

Производот е со ограничен период на важење!

 

КАМАТНИ СТАПКИ

НОМИНАЛНИ ГОДИШНИ КАМАТНИ СТАПКИ ОД 11.12.2017 ГОДИНА

 • Фиксни каматни стапки за депозит со исплата на камата на денот на доспевање или месечно
 
Годишни каматни стапки
ЕУР
13 месеци    1.00%
13 месеци    1.50%

 • Варијабилни каматни стапки за депозит со исплата на камата на денот на доспевање или месечно
Годишни каматни стапки
ЕУР
36 месеци    1.90%

 

* Каматната стапка на девизните ЕУР депозити со варијабилна каматна стапка се пресметува како збир од 6 месечен ЕУРИБОР зголемен за

 • 1,90 п.п. за депозити со исплата на камата на крајот на периодот на орочување
Информациите за висината на стапката на 6 месечен ЕУРИБОР е јавно објавена и достапна за договорните страни на официјалната адреса на Европската Централна Банка. Банката ќе врши периодично утврдување на висината на варијабилната каматна стапка и тоа на секои 01.01 и 01.07 од секоја година. На 01.01 од секоја година, Банката ќе врши утврдување на висината на варијабилната каматната стапка како збир од која била важечката стапка на 6 месечен ЕУРИБОР на 01.12 од претходната година. На 01.07 од секоја година, Банката ќе врши утврдување на висината на варијабилната каматната стапка како збир од која била важечката стапка на 6 месечен ЕУРИБОР на 01.06 од тековната година. Доколку 01.06 и 01.12 е неработен ден, ќе се применува стапката на ЕУРИБОР која е котирана на првиот работен ден од месеците Јуни и Декември секоја година. Доколку каматната стапка на 6 месечен ЕУРИБОР е со негативен предзнак се смета за нула. При склучување на договори во период од 01.01 до 30.06 ќе се користи 6 месечниот ЕУРИБОР од 01.12 минатата година, а за договори склучени во период од 01.07 до 31.12 ќе се користи 6 месечниот ЕУРИБОР од 01.06 тековната година.

Бидете информирани за

КРЕДИТ СО ДЕПОЗИТ

Земи
Кредит со депозит

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.