Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди станбени кредити за физички лица кои се во редовен работен однос. Кредитот можете да го користите за купување на стан и купување на деловен простор како и рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит. Халкбанк АД Скопје Ви нуди поволни станбени кредити кои одговараат на Вашите потреби.

Доколку купувате недвижност во тек на градба Банката соработува со следните градежни компании :

Предности

Кредитот кој го нуди Халкбанк АД е со најниска каматна стапка, временскиот рок на отплата е до 30 години, ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот, БЕЗ трошоци за проценка, како и големи олеснувања во обезбедувањето.

Услови за кредит

 • Износ: до 200.000 ЕУР
 • Максимален рок: 360 месеци
 • Грејс период: до 12 месеци
 • Каматна стапка: 3,80% фиксна каматна стапка за првите 3 години,  4.8%   фиксна каматна стапка за наредните 2 години и за остатокот од периодот променлива каматна стапка која во моментот изнесува 5,8 % (СВТ 5,4 %)
 • 1%  надомест за обработка на кредитот
 • БЕЗ трошоци за проценка на имотот
 • Трошоци за кредитот : 200,00 МКД  (надоместот се наплаќа доколку кредитот е одобрен), меничен бланкет, нотарски трошоци.
 • Надомест за предвремена отплата на кредит:
  За предвремена отплата на кредитот Банката пресметува и наплатува еднократен надомест во висина од 3% од вредноста на предвремно отплатениот износ, доколку отплатата се врши со рефинансирање со кредит од друга банка, односно 0% доколку отплатата се врши од сопствени средства. За секоја предвремена отплата корисникот е должен да ја извести Банката 7 (седум) дена пред датумот на уплатата
  Надоместот се наплатува доколку Корисникот на кредитот има воспоставено договор за хипотека од нареден приоритет, за времетраење на Договорот за кредит.
  Корисникот е должен да изврши уплата на овој надоместот веднаш по добивање на пресметката од Банката.
  Надлежните лица на Банката за ликвидирање на кредитот се должни ден по прием на средствата од предвремената отплата да извршат проверка на недвижниот имот преку Катастар на РМ со најнов имотен лист. 
 • Кредитна способност: 1/2 од месечни примања (со можност за  кокредитобаратели).
 • Обезбедување: Хипотека на недвижен имот во вредност од 1:1,25 меница и менична изјава.

Најчесто поставувани прашања

Постои ли можност за кокредитобарател кај Станбениот кредит?

Има можност да  се вклучи кокредитобарател кој треба да биде  во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Дали може да се направи рефинансирање на Станбен кредит  од друга банка?

Почитувани, овој тип на кредит може да се искористи за рефинансирање на постоечки кредит во друга банка со 0% трошоцин за кредитот.

Ве молиме да го пополните калкулаторот

Износ на кредит:
Број на рати:


максималниот износ е пресметан според кредитна способност на клиентот и по варијабилна каматна стапка која се користи по завршување на периодот со фиксна каматна стапка во првите 3 години

За дополнителни информации пратете мејл на: naseleniemarketing@halkbank.mk или јавете се на: 02/ 3250-965; 3287-589; 3240-869; 3240-824; 3287-507

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.