Општи информации

Општи информации

Халкбанк АД Скопје нуди различни производи за пензионери кои примаат пензија или ќе ја пренесат во Банката. Се што треба да направите е да ја посетите најблиската филијала на Халкбанк А.Д. Скопје со вашата лична карта и талон од последната пензија и да поднесете апликација за кредит. Она што е поволност е тоа што со користење на можноста за примање на пензија на трансациска сметка во Халкбанк А.Д Скопје и отварање на траен налог, плаќањето на обврските по кредит е без надомест и се одвива преку пренос на средства на кредитната партија што овозможува заштеда на време и непостоење на потреба на посета на филијала.

Предности

Предности

За овој тип на клиенти Халкбанк А.Д.Скопје нуди атрактивна каматна стапка и износ на кредит до 600.000 мкд. Потрошувачкиот кредит од Халкбанк А.Д.Скопје наменет за пензионери е со рок на отплата до 84 месеци и поволна каматна стапка од 7,45% (референтната стапка за пресметување на законската каматна стапка која во моментот изнесува 2,25% + 5,20 процентни поени).

Услови

Услови за кредит

 • Износ: до 600.000 МКД
 • Максимален Рок: до 84 месеци
 • Кредитна способност: 1/3 од вкупните месечни примања.
 • Каматна стапка: 7,45% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 2,25 % зголемена за 5,2 пп) (СВТ 7,85 %).
 • Провизија за обработка на кредитот: 2.000,00 мкд еднократно при одобрување
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Трошоци за кредитот:
  • 350 МКД (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд апликација за кредит o меничен бланкет.
 • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.

* 7,85% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка променлива од 7,45%, рок на отплата 84 месеци, трошок за апликација од 150МКД и трошок за проверка во МКБ 350 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на договорната каматна стапка.

Прашања

Често поставувани прашања

Дали треба да се прима/пренесе пензијата во Вашата банка?

Почитувани, доколку сте пензионер и сакате да користите кредит од нашата банка пензијата треба да се прима/пренесе во Халк Банка АД Скопје.

Дали ми е потребен жирант за да земам кредит?

Почитувани, потребата од жирант зависи од износот за кој аплицирате , жирантот треба да биде во редовен работен однос во ЈА, АД и финансиски институции како и во добра бонитетна приватна фирма која е прифатлива за Халк Банка АД Скопје.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.