Përgjithësuar

karakteristikat

HALKBANK si bartës i Qarkullimit Pagesor ka zhvilluar sistem të shpejtë, efikas dhe kualitativ për realizimin e qarkullimit pagesor, si njëra ndër funksionet kryesore të veprimtarive bankare, me çka klientëve të saj ju ofron shërbim sipas kërkesave të tyre.

Në pajtim me Ligjin mbi qarkullimin pagesor (Gazeta zyrtare nr.. 113/2007) personat fizik dhe juridik, që të participojnë në qarkullimin pagesor duhet që të kenë të hapur llogari transakcionale në denarë, sepse e vetmja mënyrë për realizimin e pagesave ndërmjet pjesëmarrësve në qarkullimin pagesor është që të njejtët të kryhen nëpërmjet llogarive transakcionale në denarë, të cilat bankat si bartës të qarkullimit pagesor patjetër duhet ti paraqesin në ERTS (Regjistri i vetëm i llogarive transakcionale).

Kontakt: platenpromet@halkbank.mk

Përparësitë

Përparësitë

Pasiqë Banka do t'i hap llogari transakcionale në denarë, klienti mund t'i kryej të gjithë aktivitetet në kliringun e brendshëm dhe të jashtëm. Poashtu mund të participojë në: Sistemin e nivelimeve interne të Bankës - për të gjithë pagesat, drejt subjekteve që kanë njëashtu llogari në Bankë

Sistemin e nivelimeve eksterne:

 • KIBS – Sistem interbankar kliringu – nëpërmjet së cilës realizohen të gjithë pagesat e rregullta deri në shumën 1.000.000,00 denarë dhe ky nivelizim kryhet në fund të ditës përllogaritës
 • MIPS – Sistemet Interbankare Pagesore të Maqedonisë - nëpërmjet së cilës realizohen të gjithë pagesat urgjente dhe të gjithë pagesat në shuma mbi 1.000.000,00 denarë

Për të realizuar transakcionet pagesore, klientët kanë në dispozicion, instrumentet të definuara në Udhëzimin mbi formën dhe përmbajtjen e instrumenteve pagesore për realizimin e qarkullimit pagesor në vend edhe atë:

 • Para të gatshme (cash)
 • ПП10 – pagesë me para të gatshme
 • ПП40 – arkëtim me para të gatshme 
 • Pa para të gatshme
 • ПП30 – transfertë pa para të gatshme pjesëmarrësit tjetër në qarkullimin pagesor 
 • ПП50 – transfertë pa para të gatshme, pagesat e të hyrave publike 
 • ПП53 – urdhërpagesë e përmbledhur për pagimin e tërë rrogës

Tarifa

Plani Terminues

PLANI TERMINAL (KOHOR)

për pranimin e instrumenteve të pagesës

Pranimi i instrumenteve të pagesës në formë letre me datë aktuale përmes sporteleve të bankës
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:00 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:00 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 16:15 09:00 - 12:30
Transaksione në para (pagesa dhe arkëtime) nga 08:30 deri në 16:15 09:00 - 12:30
Ekspozitura Ramstore dhe Retail Point Park, pas skadimit të planit terminal për pranimin e transaksioneve të pagesave (pa para dhe me para) me datë aktuale dhe të dielën i pranojnë urdhërpagesat me datën e ardhshme të ditës së punës deri në ora 21:45
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune


Pranimi i instrumenteve të pagesës me datë aktuale përmes sistemit për banking elektronik
  e hënë-e premte* e shtunë
KIBS nga 08:30 deri në 14:20 /
MIPS (me përjashtim të PP53) nga 08:30 deri në 16:20 /
MIPS PP53 nga 08:30 deri në 15:30 /
Kliring intern nga 08:30 deri në 17:00 09:00 - 13:00
* me përjashtim të ditëve të shpallura si ditë jopune


VINI RE:

 • Klientët janë të obliguar të respektojnë planin terminal për pranimin e instrumenteve të pagesës.
 • Instrumentet e pagesës të dorëzuara përmes sistemit për banking elektronik me datë aktuale, që nuk janë realizuar në përputhje me planin e parashikuar terminal, do të anulohen pas përfundimit të planit terminal.
 • Instrumentet e pagesës të dorëzuara në bankë përmes sistemit për banking elektronik, me mënyrën KIBS ose MIPS, shtunën ose gjatë ditëve kur nuk punojnë sistemet e pagesës për nivelizimin e transaksioneve ndërmjet bankave, do të realizohen ditën e parë punuese të rradhës.

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.