Со пополнување на ова барање, потврдувам дека сите наведени податоци се вистинити и прифаќам одговорност за сите трошоци и долгови кои настанале со користење на основната картичка. Банката има право да го одбие моето барање. Истовремено ја овластувам ХАЛКБАНК АД Скопје, наведените податоци вклучително и личните податоци, да ги користии при вршење на работи кои произлегуваат од делокругот на нејзиното работење: обработка, следење и/или други дејствија во рамките на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица согласно Законот.

Со пополнување на ова Барање, потврдувам дека:

* Клиентот може во иднина, со писмено барање до Банката, без надомест, да побара неговите лични податоци да не бидат користени за промотивни активности

Биди информиран за

ПОТРОШУВАЧКИ
КРЕДИТИ

Кажи ја Твојата потреба!

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.